Login

Obchodní podmínky

1.Základní ustanovení
1.1.Tyto obchodní podmínky společnosti Bome spol. s r.o. (dále jen "Podmínky") určují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění, (dále jen "OZ"), část obsahu kupní smlouvy, ve které je uveden odkaz na tyto podmínky (dále jen "Kupní smlouva") a platí pro veškeré dodávky zboží od společnosti Bome spol. s r.o., IČ: 47217201, se sídlemse sídlem Bechyně, Parkány 550, PSČ 391 65, odštěpný závod - Bome s.r.o., V Jezírku 544, 25243 Průhonice (dále jen "Prodávající").
1. 2.Kupujícím se pro účely těchto podmínek rozumí osoba, která s prodávajícím uzavřela Kupní smlouvu, ve které vystupuje na straně kupující.
1.3.Zbožím se pro účely těchto podmínek rozumí věci, které jsou předmětem koupě dle Kupní smlouvy.
1.4.Pokud se některá ustanovení Kupní smlouvy liší od konkrétních ustanovení těchto podmínek, mají pouze tato odlišná ustanovení přednost před zněním podmínek, přičemž tato odlišnost nemá vliv na ostatní ustanovení podmínek. V případě pochybností se má za to, že ustanovení podmínek obstojí vedle ustanovení uvedených v Kupní smlouvě.
2.Ceny
2.1.Všechny ceny zboží uváděné v ceníku (katalogu ) prodávajícího či zveřejněné v internetovém obchodu www.bome.cz prodávajícího (dále jen "ceník") jsou platné v době tisku či zveřejnění ceníku, přičemž ceny zboží podléhají změnám, jak je uvedeno níže.
2. 2.Není-li v ceníku stanoveno výslovně jinak, má se za to, že ceny uvedené v ceníku jsou v měně CZK a jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
2.3.Dojde-li ke změně sazby DPH, je prodávající oprávněn účtovat sazbu DPH platnou k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
2.4.Vydání ceníku ani jeho změny nejsou návrhem na uzavření Kupní smlouvy, ale výzvou k podání nabídky. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceník kdykoliv a v jakémkoliv rozsahu.
2.5.V případě uzavření Kupní smlouvy na zboží v ceně nižší než 2.000,- Kč vč. DPH bude nad rámec kupní ceny účtován manipulační poplatek (náklady spojené s přepravou) ve výši 85,- Kč. U zboží s vyšší kupní cenou nebudou účtovány žádné manipulační poplatky.
2.6.V případě místa dodání zboží mimo území České republiky bude bez ohledu na kupní cenu zboží účtováno přepravné ve výši odpovídající skutečným nákladům vynaloženým prodávajícím na přepravu zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn též před odesláním zboží požadovat od kupujícího uhrazení zálohy až do výše ceny objednaného zboží a nákladů na přepravu.
3.Uzavření kupní smlouvy
3. 1.Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající přijme nabídku kupujícího (návrh na uzavření smlouvy) jakýmkoliv ze zákonem dovolených způsobů, zejména ústně, písemně či dodáním objednaného zboží a toto přijetí nabude účinnosti.
3.2.Nabídka kupujícího je nabídkou neodvolatelnou.

4.Dodání zboží
4. 1.Zboží se v případě přijetí nabídky kupujícího odesílá bez zbytečného odkladu. Zboží, které je skladem, je expedováno Českou poštou v pracovní dny do 48 hodin od přijetí objednávky. V případě, že není veškeré zboží z objednávky skladem, dodá prodávající po domluvě s kupujícím ihned zboží, které je na skladě. Dlužné zboží zašle bezodkladně prodávající na své náklady po obdržení od výrobce.
Osobní dodání: zboží je dodáno po domluvě v bejbližší možné době, nejpozději do 10 dnů od přijetí objednávky. 
4.2. O způsobu přepravy rozhoduje prodávající. Na přání kupujícího a v případě úhrady veškerých souvisejících nákladů ze strany kupujícího lze realizovat i zvláštní druhy doručování.
4.3.Prodávající je povinen dodat zboží v takovém obalu, který objektivně zaručí dostatečnou ochranu tohoto zboží před jeho poškozením po dobu přepravy až do okamžiku jeho předání kupujícímu.
4.4.Dodací lhůta se prodlužuje o dobu trvání okolnosti bránící řádnému dodání. Takovou okolností se rozumí překážka, jež nastala nezávisle na vůli prodávajícího a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by prodávající tuto překážku anebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době uzavření Kupní smlouvy tuto překážku předvídal. V takovém případě nenastává prodlení prodávajícího s dodáním zboží.
5.Platební podmínky
5. 1.Není-li dohodnuto v Kupní smlouvě jinak, je u první objednávky platba na dobírku, u další objednávky je bezhotovostní převod kupující povinen zaplatit kupní cenu do čtrnácti (14) dnů od data vystavení faktury, přičemž kupní cena je považována za uhrazenou dnem připsání částky na účet prodávajícího nebo vyplacením částky prodávajícímu v hotovosti. V případě nedodržení termínu splatnosti bude další platba pouze na dobírku.

5.2.V případě prodlení s platbou, jakož i v odůvodněných pochybnostech o platební schopnosti kupujícího, je prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. Právo odstoupit od Kupní smlouvy ze zákonných důvodů tím není dotčeno.
5.3.V případě prodlení s úhradou kupní ceny je Kupující Prodávajícímu povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Právo prodávajícího uplatnit nárok na náhradu škody v plné výši tím není dotčeno.
5.4.Kupující není ani v případě vad zboží oprávněn zadržet platbu kupní ceny za zboží ani zčásti, když aplikace ust. § 2108 OZ se vylučuje.
6.Výhrada vlastnického práva
6. 1.Do úplného zaplacení kupní ceny se kupující nestává vlastníkem zboží.
7.Odpovědnost za škodu
7. 1. Výše náhrady škody a/nebo jiné újmy vzniklé z důvodu porušení smluvní a/nebo zákonné povinnosti prodávajícího se omezuje na částku odpovídající 5 % z ceny Zboží dle Kupní smlouvy bez DPH, s výjimkou povinnosti k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
7.2. V souladu s ust. § 2951 odst. 1 OZ se sjednává, že způsobí-li Kupující Prodávajícímu škodu, bude tato škoda nahrazena v penězích, nestanoví-li Prodávající jinak.
7.3. Smluvní strany dále ve smyslu ust. § 2894 odst. 2 OZ sjednávají povinnost Kupujícího odčinit Prodávajícímu nemajetkovou újmu, kterou Kupující způsobil.
8.Odpovědnost za vady zboží
8. 1 Kupující je povinen dodané zboží s vynaložením odborné péče prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho dodání a vady, které mohl a /nebo měl zjistit při této prohlídce, oznámit prodávajícímu nejpozději do dvou (2) pracovních dnů po dodání Zboží. Po uplynutí této lhůty nemá kupující právo oznamovat vady zboží a uplatňovat práva z vad. Aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. Pro závazek dle Kupní smlouvy se vylučuje zejména ust. § 2112 odst. 2, věta druhá OZ.
8.2.V případě řádného oznámení vad, za které prodávající odpovídá, se prodávající zavazuje bezplatně odstranit materiálovou nebo výrobní vadu, a to opravou vadného zboží, výměnou vadného zboží za zboží bezvadné nebo slevou z kupní ceny, přičemž volba výše uvedeného způsobu je zcela na vlastním uvážení prodávajícího.
8.3.Je-li na zboží poskytnuta záruka za jakost, je kupující povinen zjištěné záruční vady písemnou formou sdělit prodávajícímu bezodkladně, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne jejich vzniku. Po uplynutí této lhůty nemá kupující právo oznamovat záruční vady zboží a uplatňovat práva z vad. Aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. Kupující je současně povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby se předešlo vzniku další škody.
8.4.Za vady zboží vzniklé přirozeným opotřebením nebo neodborným zacházením prodávající nenese odpovědnost. Stejně tak nenese odpovědnost za vady způsobené neodborně provedenými opravami a úpravami zboží, jakož i jinými zásahy ze strany kupujícího nebo třetí osoby. Možnost liberace prodávajícího z odpovědnosti za vady dle právních předpisů tím není dotčena.
8.5.Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách, která usnadní a urychlí průběh případného vrácení nebo výměny zboží, bez ohledu na důvod tohoto postupu:
8.6.Kupující popíše přesně důvod vrácení zboží a uvede další podstatné informace;
8.7.Je-li důvodem vrácení zboží jeho vada, kupující popíše tuto vadu a uvede, jakým způsobem se vada projevuje;
8.8.Kupující přiloží originál faktury (v případě vrácení zboží) nebo kopii faktury (v případě výměny zboží);
8.9.Kupující zašle i malé kusy zboží pouze dostatečně zabalené a chráněné před jakýmkoliv poškozením.

9.Práva spotřebitele, prodej zboží v obchodě
9. 1.Ujednání tohoto článku podmínek se aplikuje pouze na ty Kupní smlouvy, ve kterých jako kupující vystupuje spotřebitel nebo jiná osoba, která při uzavření Kupní smlouvy nevystupuje jako podnikatel a koupě zboží se netýká jeho podnikatelské činnosti (společně dále jen "Spotřebitel").
9.2.Totožnost a kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v odstavci 1.1. těchto podmínek.
9.3.Zboží bude specifikováno v nabídce kupujícího, kterou kupující učiní na základě ceníku.
9.4.cena zboží bude rovněž specifikována v nabídce kupujícího, kterou Kupující učiní na základě ceníku.
9.5.Platební podmínky, způsob dodání zboží, jakož i náklady na jeho dodání, jsou upraveny v ostatních ustanoveních těchto podmínek.
9.6.Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží majícího charakter spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
9.7.Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, a to v režimu upraveném v ust. § 2165 a násl. OZ.
9.8.Byla-li kupní smlouva se spotřebitelem uzavřena mimo obchodní prostory prodávajícího, má tento spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Využije-li spotřebitel tohoto práva, je povinen prodávajícímu vrátit nejpozději do čtrnácti (14) dnů po odstoupení zboží, které od prodávajícího na základě Kupní smlouvy obdržel.
9.9.V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: 
Česká obchodní inspekce 
Ústřední inspektorát - oddělení ADR 
Štěpánská 15 
120 00 Praha 2 

email: adr@coi.cz 
web: adr.coi.cz
9.10.Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/
10.Ostatní a závěrečná ujednání
10.1.Kupní smlouvy, jejichž obsah určují tyto podmínky, se řídí právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.
10. 2.Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z Kupní smlouvy místní příslušnost soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění.
10.3.Závazek Kupní smlouvou založený bude vykládán výhradně podle obsahu Kupní smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Podmínky obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost.
10.4.V souladu s ust. § 630 odst. 1 OZ si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům Prodávajícího přímo či odvozeně souvisejícím s Kupní smlouvou smlouvu a těmito Podmínkami v délce šesti (6) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.
10.5.Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu podle Kupní smlouvy nelze použít směnku.
10.6.Kupující přebírá podle ust. § 1765 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností.
10.7.Pokud by byla jednotlivá ustanovení těchto Obchodních podmínek neúčinná, netýká se to účinnosti ostatních ustanovení.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ společnosti
Bome s.r.o.
Bome s.r.o. se zavazuje chránit informace, které nám svěřili naši zákazníci, zaměstnanci, partneři, dodavatelé a prodejci. Shromažďujeme a používáme osobní údaje zejména k plnění obchodních funkcí a k poskytování kvalitních produktů a služeb péče našim zákazníkům.
V souladu s našimi hodnotami a principy zacházíme s veškerými získanými osobními údaji zejména v souladu se zásadou transparentnosti, včetně práva na informace o zpracování osobních údajů, zásadou účelového omezení zpracování, minimalizace získávaných osobních údajů, integrity a důvěrnosti, odpovědnosti a zachování soukromí. K tomu se blíže dočtete níže.
Tyto zásady platí pro všechny osobní údaje v jakémkoli formátu nebo médiu vztahující se ke všem zaměstnancům, zákazníkům, prodejcům a ostatním, kteří obchodují se společností Bome s.r.o..
Typy osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme
Za osobní údaje považujeme jakékoli informace týkající se identifikované osoby. V závislosti na Vašich vztazích s Bome s.r.o. shromažďujeme a zpracováváme různé typy osobních údajů od zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků, potenciálních zákazníků a prodejců.
Typy osobních údajů, které shromažďujeme:
Zákazníci a dodavatelé: jméno, příjmení, datum narození, adresa, tel. číslo, bankovní spojení, daňové a finanční informace, kontaktní informace na odpovědné osoby, komunikační a přihlašovací informace v rámci IT, jiné síťové identifikátory (IP adresy, cookies), posouzení spolehlivosti, informace o našem obchodním vztahu, informace o množství a typu odebraného zboží a služeb

Zaměstnanci: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa, tel. číslo, bankovní spojení, daňové a finanční informace, kontaktní informace na odpovědné osoby, komunikační a přihlašovací informace v rámci IT, jiné síťové identifikátory (IP adresy, cookies), počet dětí, dosažené vzdělání, údaje o zdravotním stavu, o personálním spisu, lokační údaje, lokalizační údaje, údaje vyžadované právními předpisy, údaje o zaměstnání a historii, výhody, kompenzace, výkonnosti.
Zákazníci našich zákazníků: přistupujeme k osobním údajům od zákazníků našich zákazníků, které mohou obsahovat důvěrné informace, pouze v případě, kdy je nutné tuto službu poskytnout.

Uživatelé webových stránek: kromě informací, které návštěvníci poskytují dobrovolně, automaticky shromažďujeme název domény, adresu IP, typ a verzi prohlížeče, operační systém a platformu, průměrný čas strávený na našich webových stránkách, prohlížené stránky, informace hledaných časů přístupu a dalších relevantních statistik.
Zdroje osobních údajů
Bome s.r.o. zpracovává různé typy osobních údajů k provádění každodenní obchodní činnosti. Při shromažďování a používání osobních údajů používáme mimo jiné zásadu minimalizace dat, která zajišťuje, že shromažďujeme pouze nezbytné informace a nezbytné osobní údaje, informujeme subjekty osobních údajů a vyžádáme souhlas se zpracováním osobních údajů tam, kde je to nutné.
Některé z těchto osobních údajů jsou shromažďovány přímo od Vás v následujících situacích, kdy např.:
požádáte o pozici u naší společnosti;
vyjednáváme a/nebo uzavíráme smluvní vztah;
poskytujete nám jakýkoli typ služby jako poskytovatel nebo dodavatel;
když vám poskytneme jakýkoli typ služby, produktu nebo uživatelskou podporu;
při procházení nebo používání našich webových stránek, služeb elektronického obchodu .
Někdy získáváme data od třetích stran společnosti Bome s.r.o., Inc. po celém světě, v následujících situacích:
můžeme provést analýzu, abychom zjistili další produkty a služby, které by mohly být zajímavé;
můžeme sdílet data v koncernu pro centralizaci systémů řízení vztahů se zákazníky;
můžeme nakupovat data od externích společností pro marketingové účely.
Použití a účely osobních údajů
Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje, se mohou lišit v závislosti na typu vztahu, který máte s námi, například pokud jste jedním z našich zaměstnanců, zákazníků nebo uživatelů webu. Bome s.r.o. vždy zpracovává osobní údaje podle principu účelového omezení. Použití osobních údajů pro jiné účely by mělo být konzistentní s původním účelem získání a nesmí být proti Vašemu očekávání ve vztahu k ochraně osobních údajů, jinak si vyžádáme Vaše oprávnění či souhlas.
Zaměstnanci a kandidáti: pokud se ucházíte o zaměstnání, používáme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vás mohli považovat za zaměstnance a spravovat Vaši žádost a/nebo účet. Máte-li pracovní vztah s Bome s.r.o., používáme Vaše osobní údaje pro rozvíjení našich smluvních vztahů, pro provádění hodnocení výkonu a dodržování zákonných povinností, včetně daňových a pracovních předpisů.
Zákazníci: využíváme informace našich zákazníků k udržování našich obchodních vztahů, k zajištění řádného fungování každodenního podnikání, k dodržování daňových a jiných předpisů, ke správě prodeje a marketingových aktivit, zasílání obchodních sdělení a reklam, poskytování slev či jiných výhod, k vymáhání pohledávek.
Zákazníci našich zákazníků: poskytujeme služby podpory zákazníkům, kteří v případě potřeby využívají naše produkty a služby související s poskytováním zdravotní péče. V rámci tzv. dropshippingu zpracováváme osobní údaje zákazníků, kterým naše společnost doručuje zboží na pokyn našeho zákazníka.
Potenciální zákazníci: informace od potenciálních zákazníků slouží k tomu, aby bylo možné reagovat na žádosti o informace, produkty nebo služby a pro marketingové aktivity.
Dodavatelé: pokud máte obchodní nebo profesní vztah s Bome s.r.o., použijeme Vaše osobní údaje k udržování a rozvoji našich obchodních vztahů s Vámi, dodržování daňových a jiných předpisů.
Návštěvníci společnosti: naše budovy a prostory mají obecně fyzické a technické kontroly přístupu a pohybu; některé z nich mají zabezpečovací systémy pro bezpečnostní účely.
Uživatelé webových stránek a sociálních médií: shromažďujeme osobní údaje od návštěvníků a uživatelů našich webových stránek a stránek sociálních médií. Tyto informace používáme za účelem správy registrace Vašeho účtu, k ukládání Vašich preferencí a nastavení, k poskytnutí inzerce založené na zájmovém chování, k provádění statistik a k analýze používání webových stránek a služeb online.
Můžeme také využít osobní údaje našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů pro jiné účely založené na našich oprávněných zájmech, jako je například analýza odběrů, vývoj produktů, vytváření statistik, to vše pouze v případě, kdy se jedná o prokazatelný oprávněný zájem ve smyslu příslušných právních předpisů.
Právní základ pro shromažďování a používání údajů
Bome s.r.o. zpracovává osobní údaje jen tehdy, když existuje spravedlivý a právní základ pro jejich zpracování, například když je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, pro plnění našich oprávněných zájmů, pro plnění zákonných povinností nebo když máme Váš výslovný souhlas.
Informace, které shromažďujeme, když s Vámi uzavřeme smlouvu nebo vstoupíme do obchodního vztahu, je nutné zpracovávat vzhledem k plnění našeho smluvního vztahu a dodržování právních závazků. Například v návaznosti na některé daňové zákony, předpisy proti podvodům, apod. bez požadovaných povinných informací bychom s Vámi nebyli schopni spolupracovat.
Marketingové aktivity, tedy reklama nebo zasílání obchodních sdělení, musí vycházet z Vašeho souhlasu nebo z existujícího obchodního vztahu s námi.
Konečně, když máme přístup k osobním údajům našich zákazníků a dochází k jejich předávání jinému zpracovateli, existuje vždy písemná smlouva upravující vzájemnou spolupráci, včetně konkrétních pokynů pro zpracování dat a záruk.
Retenční doby
Uplatňujeme zásadu časově omezeného zpracování osobních údajů tak, abychom uchovávali osobní údaje v našich záznamech pouze po dobu potřebnou ke splnění účelu, pro který byly osobní údaje shromážděny. Neuchováváme a nepoužíváme osobní údaje déle, než je nutné. Nezbytná doba uchování osobních údajů závisí na konkrétních okolnostech, jako jsou například předpisy, které vyžadují uchování informací po určitou dobu a promlčecí lhůty.
Doba uchovávání závisí na kontextu, ve kterém zpracováváme data, jako jsou data z používání našeho webu, údaje z budoucích zaměstnanců nebo údaje o zaměstnancích po ukončení práce zaměstnanci. Doby uchovávání jsou stanoveny s ohledem na legitimní obchodní účely Bome s.r.o. a podle místních předpisů.
Předložení třetím stranám a zpracovatelské činnosti
Někdy Bome s.r.o. spolupracuje s jinými zpracovateli, poskytovateli služeb a dalšími dodavateli, kteří nám pomohou dosáhnout našich obchodních cílů.
Pokud náš závazek zahrnuje předání osobních údajů, Bome s.r.o. vyžaduje, aby poskytovatel služeb zpracoval tato data v souladu s těmito zásadami. Smlouva o ochraně osobních údajů je uzavírána před předáním jakýchkoliv údajů. Tam, kde je to podle právních předpisů nezbytné, je samozřejmě vyžadován Váš výslovný souhlas.
Za určitých okolností můžeme být požádáni, abychom předali osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon, pokud je to nutné k ochraně našich zákonných práv nebo v nouzové situaci, kdy je ohroženo zdraví nebo bezpečnost jednotlivce.
Zabezpečení
Bome s.r.o. se zavázala k dodržování všech principů ochrany osobních údajů, zejména principu bezpečnosti, důvěrnosti a integrity.
Provádíme opatření, abychom zajistili ochranu všech informací získaných od subjektů osobních údajů, a to pro předejití neoprávněného přístupu a používání.
Více informací
Provádíme také vyhodnocování rizik informací, zajišťujeme, aby naši zaměstnanci chápali důležitost ochrany osobních údajů a zodpovědně řídíme přístupová práva v rámci společnosti. Provádíme jak fyzickou bezpečnost, tak bezpečnost IT v našem přístupu k zabezpečení dat. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom oznamovali jednotlivcům a dozorujícím úřadům, tak jak to vyžaduje zákon, pokud se důvodně domníváme, že osobní údaje či informace byly odcizeny, zveřejněny, pozměněny nebo porušeny neoprávněnou osobou. Vytváříme a udržujeme protokol o hlášení porušení a protokol o hlášení.
Vaše práva a možnosti ochrany osobních údajů
Transparentnost a právo na informace: poskytujeme upozornění našim zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, prodejcům a ostatním o tom, jak v okamžiku shromažďování osobních údajů používáme osobní údaje. Toto oznámení o ochraně soukromí také v konkrétních případech zveřejňujeme za účelem větší transparentnosti.
Právo na přístup, opravu, omezení zpracování a vymazání: poskytujeme subjektům údajů přístup k jejich osobním údajům, pokud to vyžadují platné právní předpisy nebo Vaše žádost. Navíc opravíme osobní údaje, pokud jsou nesprávné, nepřesné či neúplné.
Zajistíme Váš přístup k osobním údajům. Znamená to tedy, že nás můžete kdykoliv požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou naší společností zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou předávány či zpřístupněny, po jakou dobu je budeme zpracovávat, zda a jak uplatníte právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování či jak a kde můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Budeme Vás informovat, odkud jsme Vaše osobní údaje získali a zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování.
Zajistíme Vaše právo na výmaz Vašich osobních údajů, což znamená, že jsme povinni vymazat Vaše osobní údaje pokud (a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) zpracování je protiprávní, (c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (d) nám to stanovuje zákonná povinnost. Výjimkou jsou případy, kdy je nutné Vaše osobní údaje uchovat pro splnění právních povinnosti, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví nebo např. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Zajistíme Vaše právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy tak, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů. Omezíme zpracování osobních údajů, pokud popíráte jejich přesnost, zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů, Vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale potřebujeme je pro výkon nebo obhajobu právních nároků nebo v případě Vaší oprávněné námitky proti zpracování Vašich osobních údajů.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
Právo kdykoli vznést námitky a odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: u všech marketingových materiálů se můžete kdykoliv a bezplatně odhlásit. Právo vznést námitky vůči jiným zpracovatelským činnostem bude vyváženo, aby se zajistilo, že nebude neslučitelné s právními předpisy nebo s oprávněnými zájmy Bome s.r.o..
Právo na přenositelnost dat: na základě vaší konkrétní situace poskytujeme osobám údajů právo získat a znovu použít vaše data v různých službách a zahrnuje přenos dat vašim, jiným správcem nebo důvěryhodnou třetí stranou.
Právo podat stížnost u orgánu dozoru:
Tyto žádosti by měly být předloženy takto:
Odmítnutí marketingové a jiné komunikace:
můžete se kdykoli odhlásit z našich komerčních e-mailů na e-amil@bome.cz

Změny v těchto zásadách
Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto zásady a související obchodní praktiky. O všech změnách Vás budeme řádně informovat.
Změny v těchto zásadách Vám budou oznámeny e-mailovou komunikací. Dáme Vám příležitost vyjádřit Váš souhlas se zpracováním vašich údajů pro různé a nové účely, nebo Vás budeme v každém případě informovat o právním základu tohoto zpracování, pokud není nutné udělovat výslovný souhlas.
Kontaktní informace
V Bome s.r.o. jsme zavázáni uplatňovat tuto zásadu a princip zodpovědnosti. Z tohoto důvodu máte-li jakékoli obavy nebo otázky týkající se používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás: info@bome.cz.

Datum vydání 23.5.2018

Závěrem
Odesláním objednávky stvrzuje kupující, že se dostatečně seznámil s obchodními podmínkami, se všeobecnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti Bome s.r.o. a souhlasí s nimi. Těšíme se na spolupráci
Bome s.r.o.

Mohlo by Vás zajímat

Vata buničitá dělená PUR-Zellin 40x50 (500ks)

135,00 Kč

Stříkačka inzulínová 10ks

0,5ml a 1 ml
35,00 Kč

Injekční jehla100ks

Injekční jehla 18G 1,2x40mm růžová 100ks (50bal/kar)
Injekční jehla 20G 0,9x40mm žlutá 100ks (50bal/kar)
Injekční jehla 21G 0,8x40mm zelená ...
68,00 Kč

Přístroje

Lampa SECURA LIGHT AKCE 6500,-Kč

Technické parametry.
Rozměry (bez světlovodu): 23 x 158 mm
Napájení: 100-240V AC 50/60...
7550,00 Kč

Vibringe

Vibringe® je první endodontický zvukový systém, který umožňuje dodání a aktivaci roztoku v kořenovém...
13800,00 Kč

Vibringe

Vibringe® je první endodontický zvukový systém, který umožňuje dodání a aktivaci roztoku v kořenovém...
13800,00 Kč

Novinky

ProFil Bulk Automix syringe zaváděcí cena 1030Kč

5ml/9gr

duální regenerační zubní kompozit určený pro přímé náhrady. Je vhodný pro hromadn...
1460,00 Kč

Cavex Bite&White ABC Masterkit AKCE

Cavex Bite&White
PŮVODNÍ CENA 1270KČ,-
ABC system
AKTIVACE – ZJASNĚNÍ – KONEČNÁ ÚPRAV...
700,00 Kč

Pro-Veneer Jedinečný systém pro tvorbu přirozených fazet v ordinaci zaváděcí cena 5100Kč

http://silmetdental.com/proveneer

Proveneer™ Life Like Veneers je kompletní systém pro vy...
6550,00 Kč
Partnerské odkazy:

Masáže, masér, masážní salón

Nejlepší masáže ve vašem městě? Najdete v rejstříku masážních salónů. Hodnocení služeb masážních salónů. Můžete najít maséra v blízkosti svého bydliště, přidat zdarma masážní salón. Získejte zdarma internetovou adresu se svým profilem. /

Kosmetika, kosmetika Praha, kosmetický salón

Nejlepší kosmetika ve vašem městě? Najděte ji v seznamu kosmetických salónů. Hodnocení služeb kosmetických salónů. Můžete najít kosmetiku v blízkosti svého bydliště, přidat zdarma kosmetický salón. Získejte internetovou adresu se svým profilem. /

Kadeřnictví, kadeřník - portál kadeřnických salónů

Nejlepší kadeřnictví ve vaší čtvrti? Naděte dobrého kadeřníka v katalogu Kadeřnictví ČR. Hodnocení kadeřníků. Můžete přidat zdarma kadeřnický salón. Získejte internetovou adresu se svým profilem. / Pečujte správně o své zuby KZ-dental.cz - pomůcky k péči o chrup,dentální hygiena,bělení zubů,zubní pasty,elektrické zubní kartáčky / Pro aktivní hubnutí, štíhlou figuru, zdravý životní styl a Vacu Shape doporučujeme navštívit: Figurestudio.cz - zdravý životní styl, dokonalá váha, hubnutí / Bag-healthcare.cz - dodavetel diagnostik a jiného sortimentu pro zdravotnictví / Obchod-aromedica.cz - farmaceutická a přírodní kosmetika, potravinové doplňky, veterinární přípravky

czechenglish
Rtuť a výroba rtuťi, amalgámové kapsle

Objednávky na dentální zboží:
info@bomedental.eu
www.bomedental.eu

BOME Přihlášení k odběru novinek
Nákupní košík
položek v košíku: 0

Created by © 2009 - 2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek a eshopu